ANASAYFA
KURUMSAL
YÖNETİM KURULU
İŞTİGAL ALANI
İSTATİSTİKLER
İLETİŞİM
EN
Haberler & Etkinlikler

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Haberler & Etkinlikler

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

20.03.2019


Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantısı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

G Ü N D E M

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2-Başkanlık divanının seçilmesi,

3-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

4-Bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

5-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

7-2019 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

8-Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN UNVANI

 

 

 

I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

I. TOPLANTINDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ

TARİHİ ve SAATİ

 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

 

 

15.04.2019 Pazartesi

Saat 11:00

 

 

16.04.2019 Salı

Saat 11:00

 

Toplantı yeri: Holiday Inn Çukurambar Otel, İşçi Blokları Mah.  1484. Sok. No:3 Çukurambar/ Ankara

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr ve www.ccst.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/217-125 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (4 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Ek 2A- Tüzel Firmalar için; Ek 2B- Şahıs Firmaları İçin)

3) Genel Kurul Toplantı Takvimi

 

EK 1

BİRLİĞİMİZ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İhracatçı Birliklerinin Olağan Genel Kurullarının, “5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

ÜYELİK DURUMU:

Genel Kurula, Genel Kurulun yapılacağı tarih itibariyle en geç 31.12.2017 tarihine kadar ilgili Birliğe üye kaydı yapılmış olan üyeler katılabilir. 2017 ve daha öncesinde Birliğe üye olan ancak üyeliği askıda bulunanlar, ihracat şartını yerine getirmek ve üyeliklerini aktif hale getirmek kaydıyla, üyeliklerinin askıya alınma tarihlerine bakılmaksızın Genel Kurula iştirak edebilirler.

 

İHRACATIN TEVSİKİ:

1. Genel Kurula, yeni kurulan Birlikler hariç, son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu Birlik üzerinden FOB 5.000 ABD dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu Birlik üzerinde n iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.

2- Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin Genel Kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için

- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin,

veya

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD doları ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.

3- Gümrük kayıtlarında yer alan ancak herhangi bir nedenden dolayı Birlik tarafından kayda alınma mış ihracat, Genel Kurula katılmak için gerekli ihracatın hesabında dikkate alınmaz. Ancak, beyannamenin Birlik tarafından kayda alınmış olmasıyla birlikte, imalatçı/tedarikçi bilgisinin sonradan gümrük sistemine işlendiği durumlarda imalatçı/tedarikçi bilgisi, beyanname örneği ile tevsik edilmek kaydıyla dikkate alınır.

4- Genel Kurula katılabilmek için, son iki takvim yılında “üyesi olduğu birlik (yeni kurulan Birlikler hariç) üzerinden” ihracat yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu itibarla, son iki takvim yılında üyesi olunmayan bir Birliğin iştigal sahasından ihracat yapmış olmak, Genel Kurul öncesinde o Birliğe üye olunsa dahi Genel Kurula katılma hakkı sağlamayacaktır. Benzer şekilde, Genel Kurula katılma kriterinin sağlanması açısından, ilgili Birlik üzerinden yalnızca üyelik tarihinden sonra yapılan ihracat dikkate alınabilecektir. Aynı durum imalat kayıtları için de geçerlidir.

 

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

1- Birlik Genel Kurulları’nda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Temsilci Bildirim Yazısının, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az  3  iş  gü n ü  önce ekleriyle birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilmiş olması zorunludur (Temsilci Bildirim Yazı Örnekleri  Ek 2’de, Genel Kurul Takvimi EK 3’de yer almaktadır). Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik Genel Kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. Temsilci bildirim yazısının aslı teslim edilmelidir. 3 iş günü hesabında Birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Gerçek kişi üyelerin de, Birlik Genel Kurulu’na iştirak edebilmek için, noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az  3  iş  günü  önce Genel Sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir. (Temsilci Bildirim Yazı Örnekleri Ek 2’de, Genel Kurul Takvimi EK3’de yer almaktadır). Noter tasdikli imza beyanının noter tasdikli örneği veya Birlik tarafından aslı görülmek ve “ASLI GÖRÜLDÜ” kaşesi vurulmak kaydıyla fotokopisi teslim alınır.

3- Genel Kurula katılım için temsilcinin ilzam yetkisinin sınırlı veya sınırsız olduğuna bakılmayacak, sınırlı ilzam yetkisine sahip olanlar için hazırlanmış temsilci bildirim yazıları da kabul edilecektir. Ayrıca, “temsil ve ilzam” kelimeleri açıkça yazılmamış olsa dahi, tüzel kişi adına banka kredi sözleşmesi imzalamak, çek keşide etmek, borç ve taahhüt altına sokan sözleşme imzalamak gibi bağlayıcı işlem yapma yetkileri “ilzam” olarak kabul edilecektir.

4- Süresi içinde borcunu ödememiş olan üyeler, borcunu ödemiş olsa dahi temsilcisini bildirmemiş olan üyeler ve katılım bildirim yazısını iletmemiş olan gerçek kişi üyeler listeye dahil edilmeyecektir.

5- Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

6- Genel Kurul toplantısından en az oniki gün önce, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste Birlik merkezinde ilan edilerek üç gün üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenecek ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden yedi gün önce birlik merkezinde ilan edilecektir. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜYE AİDAT BORCU:

Gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Genel Kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, Genel Kurul  il k  topl an tı  tarih in d en  en  az  3  gü n  ön ce  ödemiş olmaları gerekmektedir. (takvim EK 3’de yer almaktadır). Cari yıl itibariyle Birliğe olan borcun bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye Genel Kurula katılma hakkı vermeyecektir. Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat bürolarına, diğer Genel Sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına Birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

 

BİRLİK

BANKA ADI/ ŞUBE

ADI

ŞUBE

KODU

IBAN NUMARASI

HESAP NO

Çimento, Cam,

Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

 

AKBANK

/GAZİOSMANPAŞA

 

663

 

TR32 0004 6006

6388 8000 104833

 

104833

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

1- Genel Kurul toplantısı hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

2- Her halükarda Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 üyeden az sayıda üye ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

3- Genel Kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya girerler.

4- Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına Genel Kurula katılamazlar.

5- Hazirun cetveli ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra kapatılacaktır.

6- Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir saat beklenecektir. Hazirun cetvelinde yer alan üye sayısı binden fazla olan birliklerde bu süre iki saattir. Bu sürenin dolduğu esnada hazirun cetvelini imzalamak üzere sırada bekleyenler olması durumunda, süre aşılsa dahi imzaların tamamlanması beklenecektir.

6- Temsilci ve katılımcı bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

7- Genel Kurullarda, gündemde bulunmayan konular görüşülemez, dilekler maddesinde bağlayıcı kararlar alınamaz. Gündeme madde ilavesi, Yönetim Kurulunca veya Genel Kurula iştirak eden üyelerin en az üçte biri tarafından Divan Başkanlığı’na yazılı olarak verilecek teklif üzerine Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

8- Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

 

EK-2A Temsilci Bildirim Yazısı - Tüzel firmalar için

EK-2B Katılım Bildirim Yazısı - Şahıs firmaları için

 

EK.3

GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ

TARİHLER

Genel Kurul İlanının Birliğin Internet Adresinde ve Gazete İlanıyla Yayınlanması

07 Mart 2019 Perşembe

Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeler ve aidat borçlarını gösteren listelerin asılması

03 Nisan 2019 Çarşamba

Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir listenin asılması

08 Nisan 2019 Pazartesi

Katılımcı ve Temsilci Bildirim

Yazılarının Kabulünün Son Günü

10 Nisan 2019 Çarşamba

Saat 17:00

Yıllık Aidat Borçlarının Ödemesinin

Son Günü

12 Nisan 2019 Cuma

Saat 17:00

Genel Kurul 1. Toplantı Tarihi

15 Nisan 2019 Pazartesi

Saat 11:00

Genel Kurul 2. Toplantı Tarihi

16 Nisan 2019 Salı

Saat 11:00